6 thema’s
die onze
focus krijgen

Jenine, Dirk, Marc, Leoniek en Hedwig vertellen waarom deze zes thema’s belangrijk zijn.

ANNO is een museum in de maak, waar je verhalen uit het heden en verleden kunt meemaken en mee maken. Het is dé plek waar je meer te weten komt over historisch Zwolle door de geschiedenis te ervaren met interactieve verhalen. Museum, archeologie, bouwhistorie, monumenten en archief komen straks samen op één plek onder één naam.

ANNO is een initiatief van stichting Allemaal Zwolle, archeologie en monumentenzorg van de gemeente Zwolle en Collectie Overijssel. Door deze samenwerking zijn we in staat om alle erfgoedcollecties van Zwolle voor het eerst bij elkaar te brengen en te delen met iedereen die meer wil weten over Zwolle. Een uniek concept in Nederland.

Alle erfgoedcollecties van Zwolle voor het eerst bij elkaar te brengen en te delen met iedereen

In 2022 verhuist onze studiezaal in Zwolle naar ANNO. Van onze locatie net buiten de grachten naar de binnenstad. Op deze nieuwe studiezaal wordt niet alleen onderzoek gedaan maar worden bezoekers meegenomen in de wereld van de archieven. Ontdek de historie van je woning, leer meer over je voorouders en graaf in het verleden via de interactieve tafel. Daarnaast zijn er stilteruimtes waar gewerkt kan worden met historisch materiaal en bezoekers kunnen digitaal de collectie induiken. We brengen op deze manier professionals en bezoekers samen, zo kunnen er vragen worden gesteld aan de medewerkers of ga het gesprek aan met een onderzoeker.

In een multifunctionele ruimte naast de studiezaal kunnen studenten van verschillende partneropleidingen samenwerken aan projecten. Zo creëren we een plek voor verbinding.

’Wij kijken uit naar de verhuizing van onze studiezaal naar de binnenstad. De nieuwe omgeving brengt nieuwe samenwerkingen en nieuwe mogelijkheden voor onze dienstverlening met zich mee. Hoe bijzonder dat alle onderdelen van erfgoed in Zwolle straks op één plek te vinden zijn. Na de opening heten wij je van harte welkom, op zoek naar jouw eigen stukje geschiedenis. Onze medewerkers helpen je daarbij op weg.

Jenine de Vries

Publieksadviseur

Duurzame toegankelijkheid van digitale informatie vraagt om nieuwe expertise bij overheidsorganisaties. Anders dan bij papieren informatiestromen – waarbij het archiveren het sluitstuk vormt – is deze kennis benodigd op het moment dat er nieuwe informatieprocessen of -systemen worden ingericht. Expertise die, in onze visie, dus goed ingebed moet zijn in de eigen organisatie van overheden.

Voor ons als archiefinstelling betekent dit dat wij meer op afstand zullen komen te staan van het actuele (digitale) informatiemanagement van de partners in onze gemeenschappelijke regeling: duurzame toegankelijkheid wordt een integraal onderdeel van de interne informatiehuishouding van een overheidsorganisatie.

Wanneer overheden hun informatie-architectuur opnieuw ontwerpen met duurzame toegankelijkheid als uitgangspunt – Archiving by design – zal dat ook betekenen dat het beheer van digitale archieven ‘bij de bron’ gaat plaatsvinden, in plaats van dat ze daadwerkelijk worden verplaatst naar Collectie Overijssel. Dit is een fundamentele systeemwijziging in het informatiebeheer van overheden.

“Het is fantastisch om te zien hoe het thema van duurzame toegankelijkheid steeds meer op de agenda komt te staan van gemeenten, waterschappen, de provincie en andere overheden. Recente vernieuwingen in wetgeving, zoals de Wet Open Overheid en de hernieuwde Archiefwet, dragen daar aan bij. Duurzaamheid van digitale informatie is essentieel in het functioneren van een democratische rechtstaat en het is noodzakelijk dat we zoeken naar nieuwe bestuurlijke- en technologische innovaties om dat te waarborgen.”

Marc Schuil

Strategisch adviseur

Archiveren by Design

In Overijssel bevinden zich allerlei instellingen met prachtige museale, bibliothecaire, archeologische en andere historische collecties. Deze worden beheerd in eigen huis. Versnippering en capaciteitsgebrek van de depots in onze provincie bieden de kans om regionaal de krachten de bundelen. Door een modern, duurzaam en kwalitatief erfgoeddepot te realiseren kunnen we de conservering, restauratie en digitalisering van deze erfgoedcollectie gezamenlijk nog beter uitvoeren. Zodat er meer en betere verhalen gepresenteerd kunnen worden.

In aanloop naar het nieuwe Erfgoeddepot Overijssel richten we ons op verbreding van onze collecties. We willen nieuwe typen erfgoedcollecties gaan beheren en nadrukkelijk inzetten op het acquireren van collecties van groepen uit de samenleving die nu nog niet vertegenwoordigd zijn in onze collectie. We zijn ervan overtuigd dat diversiteit en inclusiviteit ook bij het acquireren en beheren van erfgoedcollecties relevante thema’s zijn, zodat een representatievere collectie gevormd kan worden.

Digitale beschikbaarheid

Door collecties digitaal beschikbaar te stellen zorgen we ervoor dat het publiek ongehinderd toegang heeft tot het materiaal. Standaardisatie in beschrijvingen en toegankelijkheid van alle soorten collecties zorgt ervoor dat culturele partners meer dan ooit gebruik kunnen maken van het Overijssels Erfgoed als geheel. In samenwerking met partners in de provincie dragen we zorg voor logistieke ondersteuning om objecten op aanvraag fysiek beschikbaar te stellen op locatie, zonder dat de gebruiker daar ver voor hoeft reizen.

We hebben prachtig cultureel erfgoed in de provincie waar we zorg voor dragen. We willen bouwen aan een dynamische collectie die onze hele samenleving, het verleden en het heden weerspiegelt. Ons doel is om ervoor te zorgen dat deze collecties voor de toekomst bewaard blijven en zichtbaar zijn voor iedereen.

Hedwig Braam

Registrator museale collectie Zwolle

Het historisch geheugen van de samenleving bestaat uiteraard niet alleen uit overheidsinformatie. Erfgoedcollecties van families en organisaties vervullen een belangrijke rol en belichten maatschappelijke onderwerpen vanuit een ander perspectief. Zo dragen met name beeldcollecties bij aan het ‘beleefbaar’ maken van cultuurhistorische verhalen. Dit zie je terug in familievideo’s en collecties van organisaties als STORK en fotografen zoals de eerste Zwolse persfotograaf Dolf Henneke.

Digital born

De collecties die tegenwoordig worden gevormd zijn in toenemende mate digital born; geschreven-, audio- en visuele media die het papier nooit zullen raken. Denk aan foto’s genomen met je mobiel en Word-documenten aangemaakt op je laptop. Dit materiaal is vluchtiger dan papier en als samenleving zullen we er meer bewust van moeten worden dat het aandacht kost om ook deze collecties niet verloren te laten gaan.

Particulieren zullen, in tegenstelling tot overheidsorganisaties, hun digitale collecties veelal niet langdurig (kunnen) bewaren, of goed toegankelijk beschikbaar (willen) stellen. Door Collectie Overijssel geselecteerde digitale particuliere collecties zullen we daarom gaan opnemen in een digitale preserveringsvoorziening.

De collectie groeit mee

Met het verstrijken van de tijd vormt zich voortdurend nieuw erfgoed: nieuwe generaties creëren nieuwe vormen van informatie en informatiedragers die na verloop van tijd weer als erfgoed beschouwd worden. Samen met de snel verdwijnende digitale collecties en de opkomst van de Hotspotmonitor bij overheden vraagt dit een proactieve houding tegenover acquireren, informeren en bewust maken.

Archieven zijn mijn passie. Door archieven en erfgoedcollecties te verwerven, te bewaren en digitaal beschikbaar te stellen kunnen wij die passie op een laagdrempelige manier met zoveel mogelijk mensen delen.

Dirk Steenbeek

Informatiespecialist

Archiefinstellingen presenteren zich vaak als ‘het geheugen van de samenleving’ omdat de beheerde collecties een historische afspiegeling van de samenleving vormen. Dat mooie motto wordt echter in de werkelijkheid nog onvoldoende waargemaakt. De diversiteit van de hedendaagse en ook van de vroegere samenleving vind je meestal nauwelijks terug.

Dat geldt ook voor de collecties die Collectie Overijssel beheert. Een belangrijke maatschappelijke ontwikkeling met grote impact op onze focus is het belang van diversiteit en inclusie. Het debat wordt steeds nadrukkelijker gevoerd vanuit verschillende perspectieven en ook de benadering van ‘onze’ geschiedenis is niet langer eendimensionaal.

Vertegenwoordiging in onze depots en daarbuiten

Om de relevantie van de erfgoedcollecties voor al onze klanten, die van nu en in de toekomst, te vergroten, willen we de komende jaren inzetten op acquisitie van materiaal afkomstig van groepen en initiatieven in Overijssel die nu niet of onvoldoende vertegenwoordigd worden in onze depots. Wij realiseren ons dat dit makkelijker gezegd is dan gedaan. Deze opdracht daagt ons uit nieuwe netwerken op te bouwen en vertrouwde werkwijzen tegen het licht te houden.

Dit betekent ook dat Collectie Overijssel als organisatie zelf diverser en inclusiever wil worden. Dat vraagt niet alleen om een strategisch personeelsbeleid maar ook om andere manieren van werving en selectie, waarbij we minder vissen in de voor ons bekende vijvers. Een collectie en een organisatie die een weerspiegeling zijn van de maatschappij waar we in leven.

“Hoe zag het leven van Jan Modaal er rond 1300 uit? Wat werd er gegeten, welke beroepen had men en wie deelden een woning met elkaar? Door onze keuzes in het heden over welke archieven we bewaren, bepalen we wat de historicus van de toekomst te weten kan komen over het verleden.”

Leoniek Vrielink

Informatiespecialist

Het is nog niet eens zo lang geleden dat organisaties de inrichting van de interne organisatie leidend lieten zijn in al hun plannen, activiteiten en uitingen. Er waren medewerkers, een taak en een budget. Daarmee werd het werk gedaan. Vernieuwing werd vooral ervaren als onrust en klanten hadden zich te voegen naar de vorm van dienstverlening die het best aansloot bij de inrichting en uitvoering van de interne processen en prioriteiten. Dat kwam overigens over het algemeen niet voort uit een klantonvriendelijke houding, maar uit een organisatiecultuur waarin formaliteit, stabiliteit en voorspelbaarheid de boventoon voerden.

In een moderne wereld waarin klanten zelfbewuster en beter geïnformeerd zijn, waarin technologische ontwikkelingen razendsnel gaan en waarin kwaliteit vanuit een ander perspectief beoordeeld wordt – zoals vanuit een maatschappelijke relevantie – is een dergelijke interne organisatie niet genoeg. We willen een flexibele en open houding nastreven, en dat vergt wendbaarheid.

Wendbaar

Wendbaar vermogen vraagt om de juiste condities in de organisatiestructuur, de technologie en de (management)cultuur. Door geen lange lijnen meer uit te zetten voor de toekomst, waar aan vast wordt geklampt, kan de wendbare organisatie zich ontwikkelen – met het oog op het doel – via een route die zich stap voor stap bekend maakt, gebruikmakend van nieuwe kennis en ontwikkelingen die zich continu voordoen. Door de interne organisatie van Collectie Overijssel op deze manier opnieuw in te richten leren wij wat werkt en wat niet, en kunnen we kort cyclisch doelen formuleren, aanpassen en realiseren.

Meten is weten

De betrokkenheid van de medewerkers van Collectie Overijssel bij de erfgoedcollectie is groot en we hebben een droom over wat we voor onze klanten – de maatschappij – willen bereiken. Om dat te realiseren werken we vanuit onze kernwaarden en streven we gezamenlijk ons ultieme doel na: een duurzaam bruikbare erfgoedcollectie Overijssel: informatie en inspiratie voor iedereen.

De manier waarop we dit doel realiseren voor onze klanten bepaalt ons onderscheidend vermogen. De impact van overheidshandelen op de maatschappij is lang niet altijd in cijfers uit te drukken of meetbaar te maken. Als non-profit organisatie meten wij resultaten niet in indicatoren zoals omzet of winst. Zo ligt ons doel niet in winstmaximalisatie, maar komt deze rechtstreeks voort uit onze maatschappelijke taak: het behouden en bruikbaar maken van (historische) overheidsinformatie en cultureel erfgoed in Overijssel.

Om onze resultaten wel te kunnen meten stellen we een aantal kritische prestatie indicatoren (KPI’s) vast. We formuleren voor elke KPI een concrete doelstelling zodat we de inzet van onze mensen en middelen prioriteren en we kunnen monitoren of onze strategie werkt. Deze manier van werken biedt een heel direct inzicht in hoe we ons werk, en daarmee onze resultaten, kunnen verbeteren.

Maatschappelijke impact

Kennis van materieel en immaterieel erfgoed draagt bij aan je gevoel van verbondenheid met de plek waar je woont en met de mensen die je er ontmoet. Toch is het niet eenvoudig te bepalen in welke mate een bepaald erfgoedaanbod bijdraagt aan de ontwikkeling van een collectieve cultuur-historische identiteit van een plek of groep. En in welke mate draagt dat vervolgens bij aan de sociale cohesie in de samenleving? Het antwoord op die vragen kan alleen gegeven worden door diepgaand onderzoek te verrichten, want alleen dan weten we of we ons ultieme doel behalen.

Maatschappelijke impact is dan ook een belangrijke KPI die we hebben gekoppeld aan ons ultieme doel. Twee andere KPI’s waarmee we meten of we succesvol zijn, zijn de mate van (her)gebruik van onze collecties en de mate waarin we voldoen aan de kwaliteitseisen – zoals het beheer waarmee we de collecties duurzaam behouden.

Vanuit de inzichten die we krijgen door deze KPI’s formuleren we doelstellingen; over klanttevredenheid, kwaliteit, groei en efficiëntie. De functie van deze doelstellingen is richting geven op een heel concreet niveau. Ze moedigen aan en dagen uit, vormen de basis voor de gesprekken tussen collega’s en richten onze inspanningen en prioriteiten. We zorgen ervoor dat de doelstellingen op alle niveaus binnen de organisatie met elkaar in verbinding staan, zodat elke collega altijd bijdraagt aan het ultieme doel dat we gezamenlijk voor ogen hebben. Zo kunnen we het samen elke dag een beetje beter doen voor onze klanten.

“De waarde van cultureel erfgoed voor de samenleving is evident. En toch helpt het enorm om die toegevoegde waarde concreet te maken. Daardoor lukt het steeds beter om de betrokkenheid en kunde van onze mensen gefocused en resultaatgericht in te zetten. Zo maken we onze geschiedenis beschikbaar en bruikbaar. Voor iedereen.”

Marc Schuil

Strategisch adviseur